Guide för beslutsfattare

I rapporten har man tagit fram en rad rekommendationer för beslutsfattare på olika nivåer:

1 Öka medvetenheten om publikutveckling som koncept bland olika kulturaktörer
Publikutveckling är fortfarande ett luddigt begrepp som tolkas på olika sätt. Beslutsfattare, politiker och offentligt anställda måste göra klart vilka förväntningar och krav de har för att investera i kulturverksamheter. Studien visar på flera fall där kulturarbetare var frustrerade över bristen på tydlighet kring vad som förväntades av dem.

2 Samla in och använd fakta för att kunna mäta framgångar inom publikutveckling
Utan mätbara fakta är det svårt att utvärdera om förändringsarbetet gått bra eller dåligt.

3 Uppmuntra samarbete mellan kultursektorn och utbildningssektorn
Att uppleva kultur under skoltiden är avgörande för att utveckla kreativitet och ett kulturellt kapital som vuxen.

4  Bygg upp kunskap kring publikutveckling inom kulturinstitutionerna
Det saknas än så länge utbildning inom det här området. Utnyttja den kunskap som finns runt om i Europa, till exempel i de europeiska kulturhuvudstäderna. Projekt och nätverk på europeisk nivå kan vara bra plattformar för att utbyta erfarenheter och bygga kunskap.

Skapa ett regionalt publikutvecklingscenter där kunskap samlas. Mindre kulturinstitutioner har sällan råd att på egen hand skaffa nödvändig kunskap. Med ett center kan värdefulla regionala eller lokala erfarenheter bibehållas och utnyttjas av fler.

5 Uppmuntra och stöd projekt där publiken får ta aktiv del i kulturutövandet
Oberoende initiativ som vågar ge sig in i projekt där publiken deltar aktivt bör uppmuntras. På lokal nivå bör beslutsfattare stötta initiativ som kommer nerifrån, även på amatörnivå. Medborgare som engagerar sig i kulturverksamhet blir ofta aktiva samhällsmedborgare.

6 Skapa utrymme för långsiktighet
Publikutvecklingsprojekt är ofta tidsbegränsade till ett år eller mindre. Men för att vara effektivt kräver den här typen av arbete ofta betydligt längre tid för att nå framgång.
Det är helt nödvändigt att stötta de projekt som vågar pröva nya sätt att arbeta med publikutveckling i ett långsiktigt perspektiv.

7 Skapa tydliga riktlinjer för konstnärliga ledare vid offentligt finansierade kulturinstitutioner så att deras verksamhet styrs mot ett mer publikcentrerat håll
Det bör vara tydligt vid all offentlig finansiering av kulturverksamheter vilka krav som ställs på publikutveckling. Det bör tas fram i nära samarbete med kulturinstitutioner och konstnärer.

8 Prioritera kulturella mötesplatser och initiativ som blandar sin publik och för samman människor i olika åldrar, sociala- och etniska grupper till gemensamma upplevelser
Det sanna värdet i kulturupplevelser är att dela dem med andra – delade erfarenheter och upplevelser blir basen för gemensamma värderingar.