Litteraturhuset Trampolin

Att inkludera barn och unga och ta tillvara på barnens kunskap och förmåga att berätta, var några av de viktigaste byggstenarna när Litteraturhuset Trampolin i Sandviken växte fram. Att ständigt utvärdera och utveckla står högt på dagordningen och målet är att hela tiden bli bättre utifrån barnens perspektiv.   

– Vi utgår alltid ifrån det som barnen har med sig i sina ryggsäckar i form av socialt, språkligt och kulturellt kapital och vad barnen kan lära oss istället för tvärtom, säger Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin.

Litteraturhuset Trampolin är Sveriges enda litteraturhus för barn och idén att skapa den här typen av mötesplats väcktes redan i mitten av 2000-talet när bibliotekskonsulenten i Gävleborg, Tinne Wennerholm, besökte litteraturhuset LesArt i Berlin. Efter flera år av engagemang, arbetsgruppers slit och en kraftsamling i länet för att satsa på barn- och ungas läsande, samt en betydande insats av dåvarande chef Åsa Wirén Jonsson, gick det iväg en ansökan till Kulturrådet. I oktober 2013 kunde två projektledare anställas på deltid. De två som är anställda i verksamheten idag är, förutom Karin Forsgren Anderung, kollegan Elin Folkesson. Men vad som skiljer ett litteraturhus från ett bibliotek har inte alltid varit solklart utifrån. 

– En viktig del i Bibliotekets arbete är att arbeta med tillgången till medier, vilket vi gör i väldigt liten utsträckning. Vår metod bygger på att utgå ifrån estetiska uttryckssätt så som dans, teater, musik eller utgår ifrån dataspel – alltid med berättandet i fokus, säger Karin Forsgren Anderung. 

Litteraturhuset Trampolin är inhyst i Kulturcentrum i Sandviken. Det har tagit flera år att ta fram den fysiska miljön och har varit en designprocess där barn och unga har fått vara med att utveckla miljön. Allt för att den fysiska platsen ska bidra så mycket som möjligt till kreativa aktiviteter och berättandet. Trampolins verksamhet utgår dels ifrån skol- och förskolebesök, som kräver att litteraturhusets egna pedagoger tar hänsyn till läroplanen och att verksamheten på något sätt ska passa in i den, och dels en öppen verksamhet där det finns ett större utrymme för frihet. Idén är att barnen ska kunna komma till Trampolins lokaler och sätta igång med berättandet på egen hand. 

– De ska inte behöva vara beroende av pedagoger. Vissa barn kanske håller på med en film över en hel termin, medan andra hittar något som de gör en enstaka gång när de är här, säger Karin Forsgren Anderung. 

Hon poängterar även vikten av att möta barn- och unga där de själva befinner sig och på så sätt låta barnen utvecklas utifrån den kunskap de redan har med sig. Det kan exempelvis vara från dataspel, musik eller film. Kunskaper som inte alltid kommer fram eller värderas i skolmiljön.

– Ett av de mål som vi har här är att barn ska känna stolthet och trygghet och få känna ’vad mycket jag kan’. Det försöker vi jobba mycket att visa upp och synliggöra, säger Karin Forsgren Anderung och förklarar att även om en grupp ungdomar kommer dit och improviserar och spelar teater så kanske de självmant kommer på efter ett tag att det som de gör blir bättre om de skriver manus också. 

– Vi som personal finns som stödfunktion, men vi ska inte tala om för dem att de ska göra på ett visst sätt.  
Ett annat av Trampolins uppdrag har varit att nå och inkludera även den stora andelen barn- och unga med annat modersmål än svenska som bor i Sandviken.
– Många av dem hittar hit och då ser vi de ofta kommer igång väldigt fort. De behöver ju inte tala svenska för att berätta, samtidigt som berättandet och verksamheten här gör att de lär sig svenska fortare. 

Karin Forsgren Anderung har en bakgrund som filmkonsulent på Region Gävleborg där hon bland annat initierade ett forskningsprojekt kring små barn och film. 

– I ett projekt tillsammans med bland andra barnboksförfattaren Anna Clara Tidholm och Fredrik Lindstrand, forskare i didaktik med inriktning mot yngre barn, som handlade att ta fram serie filmer och visa för barn på förskolan började vi filma barnen medan de såg på film och på så sätt kunde vi lära oss mycket om barnens reaktioner och egna upplevelser. 

Därifrån fick hon avgörande erfarenheter av hur viktigt det är att jobba med barns perspektiv och hur man kan fånga upp barnens egna upplevelser. Något som hon tog med sig in i arbetet med Litteraturhuset Trampolin. 

– Det blev en väldigt tydlig ögonöppnare för mig om hur man kan jobba med mål, att stämma av dem och ta med sig erfarenheterna in i nästa projekt. Framför allt vad det gäller barnens eget perspektiv. Så jobbar vi även på Trampolin, med att undersöka ifall vi uppnådde målet och ta med oss slutsatsen in i nästa projekt. Ofta blir det annars bara att man pratar om hur man skulle kunna utveckla verksamheten utan något egentligen händer. 

Därför är just metodutvecklingen en viktig beståndsdel i Trampolins verksamhet, men också att också sprida forskning och att titta på de genomförda projekten ur ett forskningsperspektiv. På Trampolin är man medveten om att det inte sällan saknas uppföljning av genomförda projekt och verksamheter och att resultaten ofta inte sprids vidare. Därför arbetar Litteraturhuset med att sprida kunskap om relevant forskning och studier, men också med att själva bidra till vetenskapligt arbete bland annat genom samarbete med Högskolan i Gävle. Och nu är planen att ta det arbetet ett steg längre. 

– De här erfarenheterna som vi får ska kunna befästas med studier som kan kopplas till teorier.  Vi vill inte fastna år efter år och låsa oss vid ett visst sätt att arbeta. Vi ska även fortsätta att arbeta med våra lokaler, att utveckla dem och få dem ännu bättre. 

 
ARBETSSÄTT

 • Ett av Litteraturhusets viktigaste uppdrag är att arbeta med metodutveckling och att sprida kunskaper om den.
 • Genom att arrangera och erbjuda bl.a. seminarier, workshops och föreläsningar bidrar Litteraturhuset till ökad kunskapsnivå, fortbildning och nätverksskapande mellan olika yrkesgrupper.
 • De koncept eller program som tas fram i och utanför verksamheten turnerar runt eller sprids på annat sätt i länet. Inom detta fält samverkar Litteraturhuset med andra lokala och regionala aktörer.

KÄLLA: Från idé till invigning – berättelsen om Sandvikens litteraturhusprojekt http://litteraturhusbloggen.se/fran-ide-till-invigning-berattelsen-om-sa...
 
TRAMPOLINS TIPS PÅ FRAMGÅNGSFAKTORER

 • Gör en förstudie
 • Ansök om medel för en förstudie innan ni startar projektet. Genom att klargöra behov och möjligheter i ett tidigt skede underlättas det fortsatta arbetet och möjligheterna till förankring av den blivande verksamheten stärks.
 • Förankra 
 • Lägg mycket tid på att prata med människor, berätta om idén/projektet och få alla med på banan, både politiker, tjänstemän och samarbetspartners. Visualisera idéerna så gott det går, för att tydliggöra och skapa förståelse. Viktigt också att förvissa sig om att det verkligen är förankrat – tro inte!
 • Rekrytera rätt och med bredd
 • Formulera vilka egenskaper som är viktiga för de personer som ska anställas/involveras i projektet. Att ha ett stort nätverk och en god kommunikativ förmåga är ett plus om projektet ska nå ut och spridas till många. Tänk på att det är bra om de inblandade har styrkor som kompletterar varandra och att ni inte rekryterar personer som har samma typ av kompetens och egenskaper.

Styrgrupp 
Utse tidigt en styrgrupp som både kan stödja arbetet och fatta beslut. Om styrgruppen kan bidra till projektets spridning är det ett extra plus

 • Sikta högt
 • Våga vara visionära! 
 • Sikta högre än vad som kanske egentligen är realistiskt, då når ni ofta längre än vad ni från början kanske trott var möjligt.
 • Ta med barn och unga i processen. Det är inte möjligt att skapa projekt för barn och unga utan att göra det tillsammans med dem. Ta med barn och unga i processen, involvera dem på allvar och låt deras tankar och idéer påverka och vägleda arbetet.
 • Skapa förutsättningar för stabil drift. Pengar på både kort och lång sikt skapar stabilitet och ökar chanserna för överlevnad. Försök att hitta rätt huvudman för verksamheten.
 • Avsätt tid. Det behövs mycket tid för att fundera, formulera, förankra och visualisera. Avsätt tid för att hinna arbeta på många plan samtidigt. Kanske lämna det ordinarie arbetet en dag för att brainstorma och göra handlingsplaner?
 • Dokumentera. Vad noga med att dokumentera aktiviteter, tankar och idéer löpande under projektets gång. Då har ni också mycket arbete gjort när verksamheten ska sammanfattas och rapporter lämnas in. Att ha en blogg kan vara en god idé – både för att sprida information om vad som görs och för att själv se hur projektet utvecklas och vad som hänt under en viss period.

KÄLLA: Från idé till invigning – berättelsen om Sandvikens litteraturhusprojekt http://litteraturhusbloggen.se/fran-ide-till-invigning-berattelsen-om-sa...